Formulari de Matrícula Alumnat del Centre
*alumant que el curs 2018/19 estava matriculat al centre

*El cobrament de la matrícula es farà efectiu en data de 20 d'agost i en cap cas es retornarà l'import 

Dades personals ALUMNE/A
Dades contacte ALUMNE/A
Dades Bancaries
Matricula als estudis musicals
Matèries
Autoritzacions
Publicació d'imatges

L'Escola Municipal de Musica de Tortosa disposa a internet d’un espai web (www.escolamunicipaldemusicadetortosa.cat) on informa i fa difusió de les seves activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars. En aquesta pàgina web s’hi poden publicar fotografies, vídeos, o qualsevol altre medi audiovisual en les quals apareguin, individualment o en grup, alumnes realitzant les esmentades activitats. Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982 de 5 de maig, sobre decret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares o tutors legals per poder publicar fotografies on apareguin els seus fills o filles, on aquests o aquestes siguin clarament identificables. També es demana el consentiment propi de l'alumnat major d'edat.

Autoritzo al centre que la imatge del meu fill/a o la meva pròpia (en el cas d'alumnat major d'edat) pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades en la pàgina web del centre, revistes o publicacions editades pel centre d’àmbit educatiu amb finalitat de desenvolupar l’activitat educativa.

Compte de correu

Les eines i serveis de l'anomenat web 2.0 que permeten el treball col·laboratiu i la comunicació entre usuaris/àries s'està estenent en els centres educatius per al treball acadèmic amb l'alumnat donades les seves grans potencialitats. Atès que per a la utilització d'aquests entorns cal un registre previ amb la consegüent cessió de dades de caràcter personal, es tracta del cas regulat a l’article 13 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que admet la validesa del consentiment del tractament de les dades de caràcter personal atorgat per les persones majors de 14 anys, mentre que per a les menors d’aquesta edat cal el consentiment de les persones que n’exerceixen la pàtria potestat. Per tant, per tal que l'alumnat menor de 14 anys es doni d'alta per a l'ús de serveis web, encara que siguin aplicacions educatives d'aquests serveis, es necessita una autorització dels pares i mares o tutors legals . Per això crearem un compte de Gmail. Aquest compte permetrà utilitzar el gestor de correu i estarà obert als pares. L’alumnat que ja té compte de correu conservarà el mateix.

AMPA Fes-te'n soci/a

El pagament de la quota de l'AMPA per al curs 2019-20  (15€ per família) es podrà fer per transferència bancaria o en efectiu a qualsevol membre de la Junta de l'AMPA. Podeu fer una transferència al CC: ES72 0081 0130 0500 0129 4033. Heu de fer constar nom i cognoms de l’alumne/a i fer-ne arribar el comprovant d’ingrés bancari al correu:
.
 Per fer el pagament de la quota en efectiu ens trobareu a l’Escola Municipal de Música els dies 11 i 12 de juny de 17:30 a 19:30h i els dimecres del 16 al 30 de setembre de 17:30 a 19:30.
Aquesta informació ús arribarà per correu electrònic un cop hagueu formalitzat la matrícula

Dades Pare/Mare,Tutor-a legal de l'alumne/a (pròpies si l'alumne/a és major d'edat)
Política de Privacitat

De conformitat amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, amb l'acceptació d'aquest text s'autoritza que les dades de caràcter personal proporcionades siguin tractades i incorporades en el fitxer denominat Escoles Municipals, responsabilitat de l’Ajuntament de Tortosa.
La finalitat d’aquest tractament és la gestió de l’alumnat a l'Escola Municipal de Música. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones, llevat dels casos en què hi hagi una obligació legal, i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per a la finalitat que es van captar. 
En qualsevol cas es podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-s'hi, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin a l’Ajuntament de Tortosa, Plaça d’Espanya núm.1, 43500 Tortosa (Tarragona) o bé per correu electrònic a  
S’informa que també es pot presentar una reclamació, si així es considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades del l'Ajuntament a  

Observacions